ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
เที่ยวชุมพร ทัวร์ท่องเที่ยวชุมพร ที่เที่ยวชุมพร ชุมพร เมืองต้องห้ามพลาด
ศาลกรมหลวงชุมพรฯ - เขามัทรี- ทานรังนก - ลงเทียน เขียนสีผ้าบาติก - อาหารในกระบอกไม้ไผ่-สะพานไม้เคี่ยม โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร
ทัวร์ชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี รังกนก สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร  ผ้าบาติก
รหัสทัวร์
T.004
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
 วันออกเดินทาง ทุกวันจันทร์ และ พฤหัสบดี
เที่ยวชุมพร สะพานไม้เคี่ยม แก้มลิง หนองใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร

รายละเอียดโปรแกรม :
07.40 - 08.20 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางถึงบริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง)
 
  หาดทรายรี 07.40 น. - 08.00 น.   หาดภราดรภาพ 08.00 น. - 08.20 น.
  หาดทุ่งวัวแล่น 07.40 น. - 08.00 น.   ในเมืองชุมพร 08.00 น. - 08.20 น.
 09.00 น. เดินทางออกจาก บริษัท สยาม คาตามารัน โดยรถตู้ D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ นำท่านชม
 
ไหว้เสด็จในกรมหลวงชุมพร ซึ่งเป็นพระโอรสในหลวงรัชกาลที่5 พระองค์เป็นผู้ริเริ่มการทหารเรือสมัยใหม่ ถิอเป็นบิดาแห่งทหารเรือไทย รวมถึงเป็นที่เคารพต่อชาวประมงและผู้ทำงานทางทะเล จะเห็นภาพของ
พระองค์ท่านแทบทุกครัวเรือน ขาวชุมพร
เขามัทรี จุดชมวิวเขามัทรี สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา เห็นชุมชนปากน้ำชุมพร ท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ รวมทั้งหาดภารดรภาพที่สวยงาม เก็บภาพความประทับใจ พร้อมสักการะ "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร" ปางมหา
ราชลีลาอันศักดิ์สิทธิ์

รังนกชุมพร ทานรังนก ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร เป็นรังนกที่ได้รับความนิยมจากผู้รักสุขภาพทั้งชาวไทย และชาว
ต่างชาติ มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ ท่านสามารถทาน "รังนกทรงเครื่อง" พร้อมสัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติบนยอดเขามัทรี
ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP4ดาว โดยเน้นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงดินแดนแห่งท้องทะเล ผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวชุมพร "ชมการสาธิตและทดลองทำผ้าบาติก"อีกทั้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
ที่หลากหลาย
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในกระบอกไม้ไผ่แบบพื้นบ้าน ณ ห้องอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
 13.00 น. เดินทางต่อไปโดย รถตู้ D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ นำท่านชม
 
แก้มลิงหนองใหญ่ ชมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทำให้ชาวชุมพร
วันนี้สุขร่มเย็น เดินสะพานไม้เคี่ยมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ให้อาหารปลา ให้อาหารลิง โชคดีอาจได้เจอ ตัวนากยอดกตัญญูขวัญใจผู้มาเยือน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมพร รวมทั้งหุ่นขี้ผึงจำลองให้ผู้จินตนาการไปตามเนื้อหา มีการจัดแสดงฉากจำลองเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ที่เข้า
จ.ชุมพร
ให้ผู้ชมได้รับรู้เสมือนกำลังเผชิญพายุจริงๆ
 16.00 น. กลับถึงท่าเรือท่ายาง
 16.30 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ 4 ท่าน 1,800 บาท
7 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานขายโดยตรงเพื่อรับส่วนลด
   
หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
2. ออกเดินทางทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
 

 อัตราค่าบริการรวม :
ค่าบริการรถสยาม คาตามารัน (D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ) ทัวร์ท่องเทียวชุมพร T004
มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
รังนกทรงเครื่อง ท่านละ 1 ชุด (รังนกพร้อมแปะก๊วย ) ชุดการทำผ้าเช็ดหน้าบาติก 1 ผืน
อาหารกลางวันในกระบอกไม้ไผ่แบบพื้นบ้าน ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ (น้ำอัญชัน, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำใบเตย, น้ำลำไย, น้ำเก๊กฮวย เป็นต้น)
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
     - กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ท่านละ1,000,000 บาท
     - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
 สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
หมวก และแว่นตากันแดด
กล้องถ่ายรูป
ครีมกันแดด
     
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
เกี่ยวกับเวลา
        เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะทัวร์และสภาพอากาศ สถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ ทุกท่านจะได้ไปเที่ยวทุกที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
       เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
      อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นชุดอาหารแบบพื้นบ้าน ของทางห้องอาหาร  ท่านที่เป็นมุสลิม หรือทานอาหารมังสวิรัติ และทานอาหารรสชาติจัดไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าขณะทำการจอง
เกี่ยวกัโปรแกรม
      โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกัค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์แล้ว ท่านมิ
ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
   


ประมวลภาพ :
     
 

 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com