ชุมพรประตูภาคใต้ ไว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
การจองและการชำระเงิน

ขั้นตอนการจองและชำระเงินมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. การจองล่วงหน้าได้ที่ช่องทางดังนี้ :
  1. ทางโทรศัพท์ หรือ Line ID : ในเวลา 07:00 - 22:00 (ทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
  095 029 7614    
081 536 6808    
  office : 077 553123 ในเวลา 07.30 - 18.30 น. (ทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
 
2. E-mail :   info@siamcatamarantours.com
  3. กรณีมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อโดยตรงที่เบอร์
 
Hotline :   095 029 7614 , 083 066 6596 (ทุกวัน ไม่มีวันหยุด)
   
 2. การชำระเงิน :

1. การชำระตามโปรแกรมต่างๆ แบ่งการชำระเป็น 1 หรือ 2 ครั้ง
    1) กรณี ลูกค้าทำการจองก่อนการเดินทาง มากกว่า 10 วัน
      - ชำระ 50% ในวันที่ท่านทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
      - ส่วนที่เหลือ ทำการชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
    2) กรณี ลูกค้าทำการจองก่อนการเดินทาง ไม่เกิน 10 วัน
      - ชำระเต็มจำนวน ในวันที่ทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
  **ขอบคุณสำหรับการยืนยันจำนวนผู้เดินทางที่แน่นอนเพื่อการจัดเตรียมความพร้อม และไม่เป็นการสูญเสียโอกาสแก่ลูกค้าท่านอื่น
 
 หมายเหตุ : เทศกาลปีใหม่ ( 25 ธ.ค. - 05 ม.ค. ) ชำระเงินเต็มจำนวน
เทศกาลสงกรานต์ ( 05 เม.ย. - 25 เม.ย. )
     
  ชื่อบัญชี : นายสุวารินทร์ มยาเศส
 
  ธนาคาร ธ.ก.ส.   สาขาชุมพร   ออมทรัพย์   010-1-9242080-0
  ธนาคารกรุงเทพ   สาขาชุมพร   ออมทรัพย์   444-7-11745-0
หมายเหตุ : เพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการชำระเงิน
โปรดชำระเงินโดยผ่านทางธนาคาร 2 บัญชีนี้เท่านั้น
   
 3. เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปเงินโอนมาที่ :
  - LINE ID ของพนักงานแต่ละท่าน หรือ Line ID : siamcatamarantour
  - แฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ แฟกซ์ : 077 553 234 หรือ
  - Scan สลิปใบโอนเงินมาที่ E-mail : info@siamcatamarantours.com
    **กรณี ชำระเต็มจำนวน หรือชำระส่วนที่เหลือจนครบจำนวน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน (กรณีต่างชาติใช้เลขพาสปอร์ต) เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
 
 4. เมื่อได้รับการยืนยัน :
  1. กรณีลูกค้าโอน  50%  ทางบริษัทจะจัดส่ง ใบยืนยันการจองให้ลูกค้า
  2. กรณีลูกค้าโอน 100%  ลูกค้าจะได้รับเอกสาร ดังนี้
    - Tour Voucher เพื่อแสดงต่อบริษัท ก่อนออกทัวร์
    - ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
       ทั้ง 2 กรณีนี้ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้จอง ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่โอนเงิน โดยทางบริษัทจะส่งเอกสาร
ไปให้ทาง Line Fax หรือ E-mail
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
 ขั้นตอนการเลื่อนการเดินทาง :
  แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
  แจ้ง น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป
  หมายเหตุ : ทางบริษัทจะยืนยันสิทธิการเลื่อนภายใน 24 ชั่วโมง
 ขั้นตอนการยกเลิกการจอง/การคืนเงิน :
  1. ส่วนของทัวร์      
    1) แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 15% ของยอดเงินทั้งหมด หรือ สามารถเลื่อนวันเดินทาง
ได้ภายใน 6 เดือน
    2) แจ้ง 8-14 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 20% ของยอดเงินทั้งหมด
    3) แจ้ง 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำ
    4) แจ้ง น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองทั้งหมด  
    * กรณีเมื่อถึงกำหนดการเดินทาง ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องด้วยเหตุผลที่มีประกาศจากหน่วยงานราชการ และ บริษัทฯ เห็นสมควร จะให้สิทธิ์เลื่อนการเดินทางภายใน 1 ปี
  2. ส่วนของแพ็คเกจทัวร์ + ที่พัก      
    1) แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 50%  
    2) แจ้ง น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
  หมายเหตุ : ทางบริษัท จะคืนเงินหรือยืนยันสิทธิการเลื่อนการเดินทางภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิก หรือเลื่อนการ เดินทาง
   
เจ้าหน้าที่เจรจาไม่สุภาพ ทุจริต หรือกระทำการในนามบุคคลอื่น
ขอความกรุณาแจ้ง 093-5757947 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

................................................................................................................................................................................

 

 

 
 


 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา


บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ถนนปากน้ำชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

Tel. 081-5366808, 095-0297614 (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) Fax. 077-553234

www.siamcat-chumphontours.com